Marksizm ve Sınıflar

Marksizm ve Sınıflar

Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak / Apr 03, 2020
Marksizm ve S n flar Bug ne kadarki b t n toplumlar n tarihi s n f m cadelelerinin tarihidir Marx ile Engels in kaleme ald Kom nist Manifesto nun bu nl c mlesindeki bug ne kadarki ibaresi baz lar nca postmodern a olarak
 • Title: Marksizm ve Sınıflar
 • Author: Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak
 • ISBN: 9786059046244
 • Page: 214
 • Format: Paperback
 • Bug ne kadarki b t n toplumlar n tarihi s n f m cadelelerinin tarihidir Marx ile Engels in kaleme ald Kom nist Manifesto nun bu nl c mlesindeki bug ne kadarki ibaresi, baz lar nca postmodern a olarak niteledikleri d neme kadarki anlam na yorumlanm olacak ki, zellikle 1990 l y llardan, yani Sovyetler Birli i, in ve Do u Avrupa da kapitalizmin restorasyonu Bug ne kadarki b t n toplumlar n tarihi s n f m cadelelerinin tarihidir Marx ile Engels in kaleme ald Kom nist Manifesto nun bu nl c mlesindeki bug ne kadarki ibaresi, baz lar nca postmodern a olarak niteledikleri d neme kadarki anlam na yorumlanm olacak ki, zellikle 1990 l y llardan, yani Sovyetler Birli i, in ve Do u Avrupa da kapitalizmin restorasyonunun h zland a amadan sonra s n f politikas n n yerini kimlik politikas n n ald solda yayg n bir g r haline geldi Ama te yandan, tam da ayn d nemde, burjuvazi neoliberalizm ad alt nda i i s n f na kar kapitalizmin tarihinde g r len belki de en uzun taarruzu yap yordu Durumun tuhafl dikkat ekiciydi Burjuvazi i i s n f na sald r yordu, yani s n f m cadelesi veriyordu Ayd nlar sol ayd nlar ise i i s n f na d nm , s n f m cadelesinin nemsiz ya da demode oldu unu telkin ediyorlard Bu kitapta yaz lar yay nlanmakta olan yazarlar kendilerini solda yayg n olan bu modadan uzun zamand r ay rm insanlar Uzun y llard r al malar nda s n f kategorisine merkez bir yer vermi , gerek d nya ap nda gerekse T rkiye de toplumun geli mesini s n f m cadeleleri temelinde kavramay kendilerine pusula edinmi ara t rmac lar Burada, bu konulardaki yaz lar n bir araya getiriyorlar Yaz lar n konular geni bir yelpazeye yay l yor Marksizmde s n flar n teorik stat s , g n m zde s n flar n ortadan kalk p kalkmad , s n f m cadelelerinde merkez bir rol ta yan sendikalar, T rkiye de s n flar n yap s , k yl l kten Gezi ye s n f m cadeleleri bunlar n baz lar B t n bu yaz lar birbirine ba layan izgi ise s n fl toplumlarda ya anan adaletsizlik ve yabanc la ma konusunda ortak bir anlay payla malar , T rkiye de ve d nyada s n f tahakk m ne son vererek s n fs z bir toplum yaratman n y ce bir hedef oldu una inanmalar.
  • [KINDLE] ✓ Marksizm ve Sınıflar | by ✓ Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak
   214 Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak
  • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Marksizm ve Sınıflar | by ✓ Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak
   Posted by:Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak
   Published :2020-01-19T22:21:01+00:00

  About "Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak"

   • Sungur Savran Kurtar Tanyilmaz E. Ahmet Tonak

    Lisans e itimini siyasal bilim, doktoras n iktisat dallar nda yapt 1973 83 aras nda stanbul niversitesi ktisat Fak ltesin de nce asistan, daha sonra yard mc do ent olarak g revde bulundu 1983 te Y K ve 1402 say l yasaya dayan larak e itli retim yelerine i ten el ektirilmesini protesto ederek niversitedeki g revinden ayr ld De i ik zamanlarda yurtd nda e itli niversitelerde ara t rma ve misafir retim yeli i yapt Kurucular ndan oldu u Bilar stanbul da uzun y llar seminerler verdi Ba ta Petrol , Hava , Birle ik Metal, E itim Sen, TMMOB ve TTB olmak zere, bir ok sendikan n i i e itim programlar na ve kitle rg tlerinin e itim faaliyetlerine e itmen olarak katk da bulundu Yap t, Onbirinci Tez, S n f Bilinci dergilerinde yay n kurulu yeli inde bulundu zg r G ndem gelene inde yay nlanm e itli gazetelerde uzun s re d zenli k e yaz lar yazd 1993 2004 T rk ede ve e itli dillerde yay nlanan dergilerde ve derleme kitaplarda yay nlanm ok say da makalesi vard r T rkiye de S n f M cadeleleri Cilt 1, Kardelen Yay nlar , 1992 ve Avrasya Sava lar Belge Yay nlar , 2001 ba l kl iki kitab yay nlanm t r Nail Satl gan ile birlikte D nya Kapitalizminin Bunal m Alan Yay nc l k, 1987 , Ne ecan Balkan ile birlikte The Politics of Permanent Crisis Class, Ideology and State in Turkey ve The Ravages of Neo Liberalism Economy, Society and Gender in Turkey her ikisi de Nova Science Publishers, 2002 ba l kl derleme kitaplar yay nlam t r Son iki kitab n T rk eleri 2004 y l nda Metis yay nlar taraf ndan iki cilt olarak 21 Y zy lda T rkiye ba l alt nda yay nlanm t r Halen Praksis dergisinin Dan ma Kurulu yesidir i M cadelesi gazetesinin ve Devrimci Marksizm dergisinin yay n kurullar nda g rev yapmaktad r Devrimci i Partisi Giri imi nin kurucular ndand r.

  698 Comments

   Leave a Reply